Posts tagged Sammy Davis Jr

May 27
Sammy.

Sammy.


Feb 22
Sammy.
photo by Burt Glinn

Sammy.

photo by Burt Glinn